Tytuł projektu:
Opracowanie diagnostycznych urządzeń medycznych wykorzystujących soczewki o zmiennej ogniskowej
 
Numer naboru: 3/1.1.1/2016
Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0880/16
 
Streszczenie

Głównym celem projektu jest wdrożenie nowych technologii i podniesienie innowacyjności produktów wytwarzanych przez Frey S.J. co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności Frey S.J. na rynku docelowym.

Osiągnięcie celu głównego projektu nastąpi poprzez przeprowadzenie szeregu badań przemysłowych charakteryzujących się wysoką innowacyjnością i zaawansowaniem technologicznym, zakończonych opracowaniem innowacyjnych optycznych modułów pomiarowych które następnie będą mogły być zastosowane w ulepszonych wersjach produkowanych obecnie urządzeń oraz będą stanowiły podstawę do opracowania nowych wyrobów.

Wdrożenie wyników prac B+R nastąpi w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy poprzez poszerzenie oferty Spółki i sprzedaż nowych produktów za pośrednictwem sieci dystrybucji bazującej w zdecydowanej mierze na dotychczasowych partnerach handlowych Spółki.
 

PROJEKT OGÓŁEM

Kategoria kosztu

Wysokość kosztu kwalifikowalnego

Dofinansowanie

Suma kosztów bezpośrednich

4 626 163,60

3 338 372,88

Suma kosztów pośrednich

762 307,81

548 211,39

Razem

5 388 471,41

3 886 584,27